بنام هستی بخش

آفریدگارا!

به من یاری ده تا آن گونه درفراز ونشیب زندگی رهسپرم که همه گاه نوراخلاق چراغ پرفروغ انسانیت روشنگربرگ برگ سندهای زندگیم بوده و محتوای آنها آکنده از اقلام خدا پسندانه باشد تا دفترروزنامه ای که از این اسناد نشات می گیرد حتی یک آرتیکل آن حاوی گناه نباشد.
خداوندگارا!

خود ‌آگاهی که من در چه افکاری غوطه می خورم ؟ ومی دانی که ثبت دفتر روزنامه خویش چگونه می خواهم ؟ زیرا اگر این سان به فرشتگانت امربفرمایی نهایتا طبقه بندی اقلام آن تنها حاوی یک صفحه در دفتر کل خواهد بود وآن هم درجهت رهنمون به سوی بهشت است نه دوزخ وبرزخ.
با اینگونه زیستن آنگاه باورخواهم داشت که تراز آزمایش پایان دوره زندگیم نیاز به ثبت اقلام اصلاحی نداشته و از دردسر تنظیم کاربرگ ده ستونی به دور خواهد بود.
آفریدگارا!

اگر این خواسته ها وتوقعات مخلوقت را پذیرا باشی حساب سود و زیان همه دوره های زندگی او مانده بستانکار خواهد داشت که نشان دهنده سود حاصله اززندگی او خواهد بود وزمانی که این مانده به حساب سود و زیان انباشته انتقال یافته و بعد از مانده گیری نهایتا ترازنامه تنظیم گردد.
گزارش های مالی اساسی تنظیمی مورد نظر این حقیر بوده و بدون ترس از حسابرسان داخلی و خارجی به راحتی دوره زندگی را به پایان رسانده و به ابدیت خواهم شتافت!

/ 2 نظر / 54 بازدید

لایک

لایک